RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie BIP BOPISS Sieraków

Aktualności

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O

04.03.2019

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
64-410 Sieraków.
Określenie stanowiska: Specjalista ds. kadr i płac.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:


1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ekonomiczny, rachunkowość i 4-letni staż pracy lub średnie
o profilu ogólnym lub zawodowym i minimum 5- letni staż pracy,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:


1. znajomość przepisów prawa w zakresie wskazanego wyżej stanowiska;
2. znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, programu Płatnik, poczty elektronicznej i Internetu;
3. komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
4. umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku

1. Prowadzenie akt osobowych pracowników biura.
2. Sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę/ aktami mianowania i obowiązującymi przepisami.
3. Naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją.
4. Sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych świadczeń dla pracowników.
5. Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.
6. Prowadzenie rejestru i rozliczenie umów zleceń.
7. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS:
- dokumenty zgłoszeniowe przyjętych i zwalnianych pracowników ( m.in. ZUS ZUA, ZWUA, ZIUA);
- comiesięczne dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, RCA, RSA, RZA);
- sporządzanie rocznych raportów imiennych dla pracowników lub comiesięcznych na wniosek pracownika.
8. Naliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40, PIT -4R).
9. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego.
10. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników biura.
12. Kontrola ważności badań lekarskich pracowników, wydawanie skierowań na badania.
13. Sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników biura.
14. Sporządzanie przelewów płacowych w systemie bankowym.
15. Sporządzanie umów o pracę, aktów mianowania, rozwiązań umów o pracę, przeniesień i świadectw pracy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
16. Bieżące monitorowanie przepisów.
17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.
18. Obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach portalu sprawozdawczego GUS.
19. Sporządzanie wszelkich informacji kadrowo – płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości.
20. Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
21. Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw.
22. Wykonywanie innych poleceń Kierownika.

IV. Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce wynosił 0%.

VI. Wymagane dokumenty

1.wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu);
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
3. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. kserokopia dowodu osobistego;
7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.
Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.)”.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. kadr i płac ” do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).


Proszę podać numer telefonu kontaktowego.


Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

Załączniki:
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy

INFORMACJA KIERWONIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O W

29.01.2019

INFORMACJA KIERWONIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


I. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
II. Stanowisko urzędnicze: referent księgowy.
III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
Pani Aleksandra Bromber zamieszkała w Sierakowie.
IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Aleksandrę Bromber, która uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

Kierownik Biura Obsługi
Przedszkola i Szkół Samorządowych
/-/ mgr Irena Wilczyńska

Jednocześnie Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
w Sierakowie dziękuje wszystkim kandydatom ubiegającym się o przedmiotowe stanowisko. W skład Komisji wchodzili: Kierownik – Irena Wilczyńska, Główny Księgowy – Edyta Urbańczak.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

03.01.2019

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W SIERAKOWIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25,
64-410 Sieraków
Określenie stanowiska: referent księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 ETAT
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ekonomiczny, rachunkowość, administracyjny,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu. Mile widziana znajomość obsługi programu księgowości budżetowej (SIGID).
3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.

III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku

1. Sporządzanie różnego rodzaju analiz, przygotowywanie przelewów bankowych.
2. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych i finansowych, prowadzenie innych bieżących spraw z zakresu księgowości.
3. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
4. Weryfikacja i kontrola rachunków.
5. Prowadzenie sekretariatu.
6. Prowadzenie składnicy akt.
7. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
8. Bieżące monitorowanie przepisów.
9.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie.

IV. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.

V. W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce wynosił 0%.

VI. Wymagane dokumenty

1.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu),
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.)”.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko –referent ” do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko.

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

OGŁOSZENIE

22.03.2018
KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SIERAKOWIE OGŁASZA NABÓR na stanowisko referent księgowy. Nazwa i adres jednostki:Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków Określenie stanowiska: referent księgowy Wymiar czasu pracy: 1 ETAT Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Wymagania niezbędne stawiane osobom przystępującym do naboru: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 3. Spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną. 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii. 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. II. Dodatkowe wymagania od kandydatów: 1. Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu. Mile widziana znajomość obsługi programu księgowości budżetowej (SIGID). 3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy. III. Zakres działań wykonywanych na stanowisku 1. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu w zakresie dochodów i wydatków jednostek oświatowych. 2. Bieżąca kontrola realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w stosunku do planu. 3. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych i finansowych. 4. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostek oświatowych. 5. Kontrola formalno – rachunkowa dowodów rachunkowych. 6. Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie wszystkich obrotów i sald analitycznych, syntetycznych i pozabilansowych jednostki. 7. Pomoc w rozliczaniu środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych. 8. Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych. 9. Bieżące monitorowanie przepisów. 10.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie. IV. Informacja o warunkach pracy:stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego. V. W lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce wynosił 0%. VI. Wymagane dokumenty 1. List motywacyjny i CV. 2.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załączonego wzoru z wpisanym numerem kontaktowym telefonu), 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje. 4. Kserokopie świadectw pracy. 5. Kserokopia dowodu osobistego. 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Dokumenty, o których mowa w części VI ogłoszenia pkt. 3-5, powinny być dostarczone z wymaganymi potwierdzeniami za zgodność z oryginałem (potwierdza kandydat). VII. Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub za pośrednictwem Poczty na adres: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –referent księgowy”. Nie dopuszcza się złożenia dokumentów w formie elektronicznej. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko. Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie


Opublikował: Irena Wilczyńska
Publikacja dnia: 15.05.2017
Podpisał: Irena Wilczyńska
Dokument z dnia: 27.09.2010
Dokument oglądany razy: 42 424