Klauzula o RODO 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Specjalista ds. kadr i płac

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 25.
2. Inspektorem ochrony danych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych jest Pan Krzysztof Pukaczewski e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- sporządzanie wszelkich czynności płacowych związanych z zatrudnieniem pracowników, zawarciem umowy zlecenia lub umowy o dzieło a także informacji
o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń, rozlicznie obciążeń oraz naliczanie składek ZUS na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- prowadzenia rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu pracy na podstawie przepisów Kodeks pracy;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za ich przetwarzanie, uprawnione organy w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności ZUS, US, banki, komornicy i sądy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a najdłuższy będzie wynosił 50 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest konieczne dla realizacji zawartej umowy, a także wymogiem ustawowym.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Starszy referent ds. księgowo - administracyjnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 25.
2. Inspektorem ochrony danych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych jest Pan Krzysztof Pukaczewski e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw związanych
z wnioskiem o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w oparciu o przepisy prawa w szczególności: ustawę prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności: pracownicy BOPiSS, pracownicy Urzędu Gminy, Kuratorium Oświaty, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a najdłuższy będzie wynosił 10 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wydania decyzji administracyjnej, a także związane z wymogiem ustawowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Starszy referent ds. płacowo - administracyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 25.
2. Inspektorem ochrony danych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych jest Pan Krzysztof Pukaczewski e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- sporządzanie wszelkich czynności płacowych związanych z zatrudnieniem pracowników, zawarciem umowy zlecenia lub umowy o dzieło a także informacji
o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń, rozlicznie obciążeń oraz naliczanie składek ZUS na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- kontroli realizacji obowiązku szkolnego na podstawie ustawy prawo oświatowe ustawa
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy ordynacja podatkowa, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
- rejestracja pism przychodzących i wychodzących na podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za ich przetwarzanie, uprawnione organy w zakresie i celach, które wynikają
z przepisów prawa, w szczególności ZUS, US, banki, komornicy i sądy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
a najdłuższy będzie wynosił 50 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest konieczne dla realizacji zawartej umowy, a także wymogiem ustawowym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 09:32 Administrator