Aktualności

Sieraków, 13 czerwca 2023 r.

 

INFORMACJA

Kierownika Biura Obsługi Przedszkola

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych,
  ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
 1. Stanowisko urzędnicze ds. płac.

III.        W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

               Pani Iwona Plura zamieszkała w Sierakowie.

 1.       Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Iwonę Plura. Komisja dokonała wyboru, po analizie złożonych ofert i przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych. Pani Iwona Plura posiada wykształcenie wyższe.  Wykazuje predyspozycje i kwalifikacje do objęcia ww. stanowiska pracy, co rokuje nadzieję na prawidłowe realizowanie zadań na tym stanowisku.

                                                                                   

 

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola
 i Szkół Samorządowych w Sierakowie

           /-/ Irena Wilczyńska

OGŁOSZENIE

Kierownika Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
  w Sierakowie, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
 2. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. płac.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Preferowane posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 4. Wykształcenie co najmniej średnie.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 7. Praktyczna umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej i Internetu.

8.Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.

 1. Odporność na stres.
 2. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.
 3. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, systematyczność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Wiedza specjalistyczna m.in. z zakresu ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o PPK, ustawa
  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, ustawa
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa, ustawa o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawa o związkach zawodowych, oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
 2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów urlopowych i innych należności dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych oraz w jednostkach obsługiwanych,
  w szczególności umów, umów zleceń, potrąceń na rzecz urzędów skarbowych, ZUS, ubezpieczycieli, związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych, komorników (zajęcia sądowe).
 5. Naliczanie godzin ponadwymiarowych, godzin za doraźne zastępstwa oraz wyliczanie średniej z godzin dla pracowników pedagogicznych w obsługiwanych jednostkach oświatowych.
 6. Sporządzanie list płac.
 7. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 8. Rozliczanie średnich płac nauczycielskich i wyliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 9. Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników.
 10. Bieżące kontrolowanie prawidłowości naliczonych wynagrodzeń.
 11. Naliczanie i rozliczanie zwolnień lekarskich.
 12. Wypłata zasiłków z ubezpieczenia społecznego (zasiłek macierzyński, rehabilitacyjny
  i inne) oraz sporządzanie i przekazywanie stosownej dokumentacji do ZUS.
 13. Przygotowywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek i innych należności wynikających z przepisów prawa.
 14. Sporządzanie wydruków PIT-8 i PIT-11 dla pracowników.
 15. Sporządzanie rocznej informacji PIT-4R o przekazanych do urzędów skarbowych zaliczkach na podatek od osób fizycznych.
 16. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia uprawnień emerytalno – rentowych.
 17. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków.
 18. Obsługa w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do instytucji finansowej składek z tytułu PPK.
 19. Przygotowywanie informacji niezbędnych do opracowania planu finansowego oraz danych do sprawozdań i analiz w zakresie jego realizacji.
 20. Przygotowywanie danych do sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań do GUS.
 21. Przygotowywanie danych do sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
 22. Rozwiązywanie bieżącej problematyki związanej z płacami, zapewnienie zgodności procedur i wszystkich wykonywanych zadań z wymogami prawnymi.
 23. Bieżące monitorowanie przepisów.
 24. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji płacowej.
 25. Bieżąca współpraca z pracownikami w zakresie powierzonych zadań.
 26. Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Jest wyposażone w urządzenia biurowe i techniczne. Praca odbywa się w oparciu o umowę o pracę, w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.
 27. Wymagane dokumenty:
 28. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (według wzoru dostępnego na stronie internetowej).
 29. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 30. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 31. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 32. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 33. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. płac ” do 5 czerwca 2023 r. do godz. 1400 (decyduje data faktycznego wpływu do biura).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz  na stronie Urzędu Gminy Sieraków (w tym BIP).

 

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych w Sierakowie

/-/ Irena Wilczyńska

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Obsługi Przedszkola
  i Szkół Samorządowych z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 25 .
 2. Inspektorem ochrony danych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
  w Sierakowie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze prowadzonym w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w szczególności tacy jak: członkowie komisji prowadzącej nabór oraz podmioty/osoby wnioskujące o informację publiczną (w zakresie danych podlegających udostępnieniu). Pana/Pani dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, w zakresie realizacji zasady jawności życia publicznego mogą być publikowane na stronie internetowej Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych (w tym BIP) oraz stronie Urzędu Gminy Sieraków
  (w tym BIP) w postaci udostępnianych rejestrów.
 5. Nie jest planowane, aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych osobowych jak np. numer telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Za zgodę na przetwarzanie danych uznaje się dobrowolne podanie danych we wniosku aplikacyjnym o wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania danych ustawowo wymaganych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w procesie naboru.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych

 

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w tutejszej jednostce.

Funkcje koordynatora ds. dostępności będzie pełnić- Aleksandra Bromber

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 61 29 53 400

 

Podstawa prawa:

wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publicznej przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

 

Zadania koordynatora ds. dostępności:

 1. a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie,
 2. b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie,
 3. c) monitorowanie działalności Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych
  w Sierakowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Podkategorie